INTEGRITETSPOLICY

Genom att använda vår webbplats och eller att du lämnar dina uppgifter till oss samtycker du till en sådan behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy.

ALLMÄNT

Denna integritetspolicy beskriver hur The BlocPartners Nordic behandlar och använder dina personuppgifter i anslutning till webbplatsen theblocnordic.com samt våra produkter och tjänster.

Denna integritetspolicy gäller för både alla som använder webbplatsen theblocnordic.com samt våra eller våra samarbetspartners produkter och/eller tjänster.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

The BlocPartners Nordic är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

RÄTTSLIGA GRUNDER FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Samtycke

Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från oss eller vid förfrågningar om produkter eller tjänster godkänner du och samtycker till att The BlocPartners Nordic behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta The BlocPartners Nordic. I sådant fall kommer The BlocPartners Nordic inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda syften som du samtyckt till.

Avtal

Köper du tjänster från The BlocPartners Nordic behandlas dina personuppgifter på ett sätt som är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig.

Rättslig förpliktelse

Vissa lagar eller regler gör att The BlocPartners Nordic som personuppgiftsansvarig måste behandla vissa personuppgifter i verksamheten.

Intresseavvägning

The BlocPartners Nordic kan komma att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål i de fall The BlocPartners Nordic ser ett intresse i att tillhandahålla marknadsföring avseende befintliga och nya tjänster till dig.

Du kan när som helst avregistrera dig från eventuella utskick i marknadsföringsändamål.

HUR VI SAMLAR IN PERSONUPPGIFTER

The BlocPartners Nordic samlar in och behandlar personuppgifter genom ifylld och inskickade formulär på theblocnordic.com och vid mejl, telefon eller personlig kontakt med personer som är intresserade av företagets tjänster.

The BlocPartners Nordic samlar dessutom icke-personlig information vid besök på theblocnordic.com. Läs mer om detta under rubriken Cookies.

HUR VI BEVARAR PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter i form av namn, befattning, telefonnummer, mejladresser och andra uppgifter som är nödvändiga för att möjliggöra framtida affärsrelationer bevaras i vårt CRM/affärssystem kopplat till tillhörande företag och företagsuppgifter.

Personuppgifter i form av mejladresser för e-postutskick bevaras i vårt e-postprogram.

VARFÖR VI BEVARAR PERSONUPPGIFTER

The BlocPartners Nordic bevarar huvudsakligen dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Fullgöra förpliktelser gentemot kund
  • Förbättra kundupplevelsen
  • Tillhandahålla god service
  • Leverans av beställningar
  • Marknadsföring
  • Underlag för marknads- och kundanalyser, statistik, affärsuppföljning och affärsutveckling relaterat till The BlocPartners Nordics tjänster
  • Uppfylla säkerhets- och myndighetskrav
  • Administration och förbättring av theblocnordic.com

HUR LÄNGE VI BEVARAR PERSONUPPGIFTER

Vi sparar uppgifter för ändamål som vi redovisat ovan och för ett syfte. Eftersom de uppgifter som vi behandlar har olika syften sparas de också under olika lång tid alternativt raderas efter avslutat ärende:
– personuppgifter som genereras vid kontakt med oss via kommunikation, frågor, synpunkter kan komma att sparas i enlighet med det lagrum som kallas berättigat intresse/intresseavvägning och lagras då tills du själv väljer att avprenumerera, begär att ta bort uppgifterna eller så raderas de efter avslutat ärende i de fall vi anser att lagring inte är relevant.
– information som härrörs till ekonomi, fakturering och bokföring sparas enligt bokföringslagen.
– för avtalsrelationer med kunder, leverantörer och samarbetspartners sparas uppgifterna under avtalstiden och erforderlig tid därefter, beroende på avtalets art och innehåll. Information i samband med avtal som härrörs till bokföringslagen sparas i enlighet med denna.
– ärendehistorik i samband med frågor som inte behandlas av The BlocPartners Nordic och som överförs till tredje part avslutas inom skälig tid då ärendet är överfört och omhändertaget.
– uppgifter vi sparar på grund av skyldighet att göra det enligt lag, myndighetsföreskrift, beslut eller myndighets begäran, sparas så länge det aktuella kravet anger.

 

DELNING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE PART

För att kunna tillhandahålla tjänsten och dess funktioner anlitar The BlocPartners Nordic leverantörer som vi delar uppgifter med för att optimera och utveckla tjänsten samt ge anpassad, relevant information och göra informationsutskick. Våra leverantörer finns både inom EU och utanför EU/EES. Det innebär att personuppgifter kan överföras till tredje land. Våra utvalda leverantörer har motsvarande skyldigheter gällande behandlingen av personuppgifter som vi har. De leverantörer som vi delar personuppgifter för tjänstens tillhandahållande och utveckling är it-företag, webbutvecklare, hostingföretag och leverantörer som tillhandahåller tekniska verktyg för att hantera kommunikation via formulär och e-post. Anledningen till att vi väljer leverantör utanför EU är att leverantören kan erbjuda en bra och säker lösning för syftet. En annan orsak kan vara övervakning av tjänsten 24 timmar om dygnet. Ansvar mellan oss och de leverantörer vi delar information med regleras via personuppgiftsbiträdesavtal.

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

The BlocPartners Nordic har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse.
De anställda hos The BlocPartners Nordic är skyldiga att följa The BlocPartners Nordics regler för informations- och IT-säkerhet samt denna Integritetspolicy.

COOKIES

Webbplatsen använder cookies, en teknologi som används i syfte att förbättra för besökaren och ge tillgång till tjänstens alla funktioner. Cookies är små textfiler som sparas på din dator. När du använder tjänsten samtycker du till att vi använder denna teknik, t.ex. för att underlätta navigering, ge tillgång till olika funktioner eller för information om olika val. Ingen information lagras som kan identifiera dig som person, den används för att kunna känna igen vad som görs på webbplatsen. Våra cookies sparar således inte namn, kön, eller andra personuppgifter, då informationen som de ger är avidentifierad.

För att få en bild av hur besökarna använder webbplatsen används Google Analytics som använder JavaScript och cookies. Informationen som Google Analytics ger är anonymiserad och genererar inte information som kan identifiera dig som person, ej heller information om IP-adress.

Du kan själv välja att ta bort och blockera användningen av cookies genom att ändra inställningarna på i webbläsaren på din dator. Tänk dock på att webbtjänsten inte kommer att fungera optimalt vid blockering eller radering av cookies.

 

DINA RÄTTIGHETER

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att begära och erhålla information en gång per år om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan även begära att dina personuppgifter raderas (kan tillgodoses såvida radering inte strider mot rättslig skyldighet), be oss rätta eventuella felaktigheter och begränsa användningen av uppgifterna. Du har även rätt att ge in klagomål till Datainspektionen om du anser att personuppgiftsbehandlingen inte uppfyller lagenliga krav enligt GDPR.

Vi tackar för ditt förtroende och hoppas att du känner dig trygg med vår Integritetspolicy. Om någonting är oklart så kontakta oss gärna, det gör du enkelt via vår hemsida theblocnordic.com/#contact eller sänd ett mail till info@theblocnodic.com

ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

The BlocPartners Nordic förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på webbplatsen.

Du kan läsa mer om GDPR här: datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/

 

Datum för senaste ändring av denna Integritetspolicy: 2018-06-01